Skip to main content

sinds 1990

l’encadreur bv
eduard van hulsen
kerkstraat 88-h
1017 gn amsterdam

tel. +31(0)20 620 7592
app +31(0)6 1944 7506
atelier@encadreur.nl

abn-amro
nl82 abna 0421 7803 04
rabobank
nl28 rabo 0393 5793 79
kvk 34149908
btw no. nl 8094.15.318B02

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, mededeling en overeenkomst (hierna aangeduid met: de overeenkomst) met betrekking tot de verkoop en levering van onze producten, alsmede de uitvoering van deze overeenkomst door L’Encadreur en de bij hem werkzame personen.

1.2 Slechts deze voorwaarden zijn tussen opdrachtgever en L’Encadreur toepasselijk. Eventuele voorwaarden van opdrachtgever blijven buiten toepassing en de toepasselijkheid daarvan wordt hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Na ontvangst van de eerste opdrachtbevestiging van L’Encadreur, waarbij naar deze voorwaarden wordt verwezen, is opdrachtgever ook ten aanzien van toekomstige opdrachten aan deze voorwaarden gebonden.

1.4 Onder opdrachtgever worden in deze voorwaarden tevens begrepen namens deze handelende vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).

2. Offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2 Een opdracht bindt L’Encadreur eerst na diens schriftelijke bevestiging aan opdrachtgever.

2.3 L’Encadreur behoudt het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

3. Prijzen

3.1 Offerte- en factuurprijzen zijn exclusief omzetbelasting en/of overige lasten van overheidswege, transport- en afhandelingskosten, en zijn gebaseerd op uitvoering in de normale werktijden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 De goederen worden gefactureerd tegen de prijzen als vermeld in de prijslijst, geldend op het moment van het plaatsen van de opdracht en anders tegen de prijzen zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

3.3 Indien tussen de datum van de offerte respectievelijk orderbevestiging en die van de levering door omstandigheden de productiekosten van de bestelde goederen wordt verhoogd, door een oorzaak waarop L’Encadreur geen invloed heeft, is L’Encadreur gerechtigd deze aan opdrachtgever door te berekenen.

3.4 Eventueel door L’Encadreur verleende betalings- en andere kortingen hebben betrekking op de prijs exclusief omzetbelasting.

4. Levering en leveringstermijn

4.1 Levering geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, op de afwerkplaats van L’Encadreur.

4.2 In het geval van levering franco op het door de opdrachtgever opgeven adres geschiedt het vervoer voor diens risico.

4.3 De overeengekomen leveringtermijnen worden door L’Encadreur zoveel mogelijk in acht genomen. Overschrijding van een leveringstermijn levert geen grond op voor enige aansprakelijkheid van L’Encadreur, noch voor ontbinding van de overeenkomst.

4.4 Bij overschrijding of vervroeging van de leveringstermijn blijft opdrachtgever, tenzij diens belang zich hier ernstig tegen verzet, gehouden de goederen af te nemen.

5. Garantie

5.1 L’Encadreur garandeert gedurende een jaar na de datum van levering de deugdelijkheid van de geleverde goederen met betrekking tot gebruikte materialen en de afwezigheid van fabricagefouten.

5.2 In geval van de in garantietermijn gebleken fabricagefouten zal L’Encadreur de goederen te zijner keuze herstellen of vervangen.

5.3 Aansprakelijkheid voor (gevolg)schade, welke direct of indirect het gevolg is van gebleken fabricagefouten en (of) de gebleken ondeugdelijkheid van gebruikte materialen is uitgesloten.

6. Reclames

6.1 Reclames dienen bij levering terstond en uiterlijk binnen 8 dagen na datum van levering aan L’Encadreur te worden gemeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever geen aanspraak ter zake tegen L’Encadreur zal kunnen doen gelden.

6.2 L’Encadreur is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken van het geleverde.

7. Betaling en Rente

7.1 Betaling dient zonder aftrek of verrekening uit welken hoofde dan ook binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden door contante betaling, dan wel door overmaking op rekening van L’Encadreur.

7.2 Indien een termijn van 8 dagen na factuurdatum is verstreken is de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag per maand of gedeelte daarvan.

7.3 Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door L’Encadreur gemaakte invorderings- en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door opdrachtgever verschuldigde vertragingsrente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vordering.

8. Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en afstand

8.1 De geleverde goederen blijven eigendom van L’Encadreur tot het moment waarop de opdrachtgever het verschuldigde factuurbedrag c.q. de koopsom heeft voldaan.

8.2 Indien opdrachtgever met betrekking tot de nakoming van zijn betalingsverplichting in verzuim is, is L’Encadreur gerechtigd verkochte en niet betaalde goederen terug te nemen en heeft hij in verband hiermee toegang tot de terreinen en gebouwen van opdrachtgever waar deze goederen zich (kunnen) bevinden.

8.3 L’Encadreur heeft het recht, onverminderd het bepaalde genoemd onder 7.1, de door opdrachtgever aan hem ter hand gestelde goederen tot het moment der algehele voldoening onder zich te houden.

8.4 Indien L’Encadreur een jaar na de datum waarop de opdracht is verstrekt niets van de opdrachtgever heeft vernomen, wordt deze geacht van deze goederen afstand te hebben gedaan en is L’Encadreur (reeds nu voor alsdan) onherroepelijk gemachtigd om over deze goederen te beschikken op de wijze als hem goeddunkt zonder ten opzichte van opdrachtgever enige verantwoording en/of vergoeding te zijn verschuldigd.

9. Geen bewaarneming

9.1 De overeenkomst tussen L’Encadreur en opdrachtgever is in geen geval aan te merken als een bewaarnemingovereenkomst in de zin van artikel 7:600 BW.

10. Toerekenbare tekortkoming

10.1 Opdrachtgever is, indien hij niet of niet volledig aan zijn verplichtingen voldoet van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

10.2 In geval van verzuim is al hetgeen opdrachtgever aan L’Encadreur is verschuldigd onmiddellijk opeisbaar.

10.3 De ter incassering van zijn vordering door L’Encadreur gemaakte kosten, die van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, komen tot een bedrag van minimaal 15% van het factuurbedrag voor rekening van opdrachtgever.

11. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

11.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden welke niet aan een van partijen kunnen worden toegerekend en tot gevolg hebben dat de overeenkomst niet kan worden nagekomen, c.q. dit van de partij, die zich op de overmacht beroept, naar in het maatschappelijk verkeer geldende maatstaven redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

11.2 Zolang er sprake is van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort.

11.3 Met ingang van de dag waarop drie maanden sedert de datum van het intreden van de overmacht is verstreken en deze nog voortduurt, hebben partijen in het geval niet aanstonds vast staat dat de overmacht van blijvende aard zal zijn, het recht de overeenkomst, met inachtneming van een redelijke termijn, geheel of voor wat betreft het gedeelte dat vanwege overmacht niet is, c.q. kan worden uitgevoerd, ontbonden te verklaren.

12. Ontbinding en opschorting

12.1 Indien de opdrachtgever in verzuim is met enige uit kracht der wet, deze voorwaarden, dan wel met de uit de overeenkomst op hem rustende verplichting, heeft L’Encadreur het recht, zulks geheel ter zijner keuze, (en onverminderd het recht op vergoeding van geleden, c.q. te lijden schade), de overeenkomst te ontbinden door zulks in een schriftelijke verklaring aan opdrachtgever kenbaar te maken, dan wel zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.

12.2 In gevallen dat de opdrachtgever:
– in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, een verzoek tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;
– komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
– overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstellingen van zijn bedrijf; heeft L’Encadreur de bevoegdheid om de nakoming van zijn verplichtingen, geheel of gedeeltelijk, op te schorten, totdat opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld. Indien een dergelijke zekerheid niet binnen een redelijke termijn wordt gesteld, heeft L’Encadreur het recht de overeenkomst te ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan.

12.3 Indien door L’Encadreur, om welke reden dan ook, producten worden teruggenomen, worden deze gecrediteerd voor de waarde die ter beoordeling aan die producten moet worden toegekend, verminderd met de op de terugneming vallende kosten, onverminderd het recht op vergoeding van de uit een en ander voor L’Encadreur voortvloeiende schade.

12.4 Geringe afwijkingen ten opzichte van getoonde monsters, afbeeldingen en opgegeven metrages, zonder vermindering van kwaliteit, geven geen aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst, tot aanspraak op enige schadevergoeding of tot het instellen van een vordering tot nakoming.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Behoudens opzet en (of) grove schuld aanvaard van L’Encadreur geen aansprakelijkheid. In ieder geval is de aansprakelijkheid van L’Encadreur beperkt tot het herleveren van de betreffende (geleverde) zaak (gemaakte lijsten) dan wel restitutie van de koopsom.

14. Verzekering

14.1 De door opdrachtgever ter encadrering afgegeven goederen zijn enkel verzekerd middels een door L’Encadreur afgesloten WA-verzekering.

14.2 De opdrachtgever dient het gekochte en de ter encadrering afgegeven goederen afdoende te hebben verzekerd en verzekerd te houden en al hetgeen te doen (of na te laten) dat nodig is om de ter encadrering afgegeven goederen verzekerd te houden. Opdrachtgever kan een ter encadrering afgegeven goed bij zijn eigen verzekeringsmaatschappij verzekeren (code 2: -aanwezige alarminstallatie/meldkamer).

14.3 L’Encadreur zal nooit jegens opdrachtgever en (of) diens rechtsopvolgers aansprakelijk zijn voor (de vergoeding van) schade, ontstaan aan de door opdrachtgever ter encadrering afgegeven goederen.

15. Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 De rechtsverhouding tussen L’Encadreur en opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht

15.2 Uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam zal van geschillen naar aanleiding van een opdracht tussen L’Encadreur en opdrachtgever kennis kunnen nemen.

16. Nietigheid, vernietigbaarheid

16.1 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden door de rechter nietig, dan wel vernietigbaar worden verklaard, dan zullen de overige bepalingen onverkort van toepassing blijven.

17. Slotbepaling

17.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Amsterdam 7 augustus 2003, onder nummer 113/2003